Login     

สาขาวิชาโลหิตวิทยา

Section : สาขาวิชาต่างๆ

สาขาวิชาโลหิตวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 ผศ.พญ.กาญจนา  จันทร์สูง  หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา


รศ.ดร.พญ.ณัฐติยา  เตียวตระกูล


ขอบเขตการดำเนินงานสาขาวิชาโลหิตวิทยา

วิสัยทัศน์

            เป็นสาขาวิชาที่สนับสนุน ภาควิชาอายุรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

            ผลิตอายุรแพทย์โรคเลือด ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพในระดับประเทศ ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ  มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง    

การเรียนการสอน

สาขาวิชาโลหิตวิทยารับผิดชอบการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งระดับก่อนและหลังปริญญา ได้แก่

 • การศึกษาระดับก่อนปริญญา สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2, 3, 4, 5 และ 6 เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านโรคทางโลหิตวิทยา โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเน้นการเรียนการสอนในลักษณะ Case-based discussion และ Team based learning
 • การศึกษาหลังปริญญา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป และแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด โดยมุ่งเน้นให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้จากการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา และให้แพทย์ประจำบ้านติดตามดูแลผู้ป่วยในระยะยาวเพื่อให้ได้เรียนรู้การดำเนินโรค โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมที่หลากหลายเช่น Journal club, Topic discussion, Hemato-pathological conference, Med-Ped-Lab conference, Grand round , interesting case      เป็นต้น

การให้บริการ

         สาขาวิชาโลหิตวิทยาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางโลหิตวิทยาที่โรงพยาบาลศรีครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

 • คลินิกโรคเลือด (Hemato Clinic) ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD 8 ทุกวันจันทร์ 9.00-16.00 น.
 • คลินิกโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma Clinic) ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD 4 ทุกวันศุกร์ 9.00-12.00 น.
 • ให้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือโรคทางโลหิตวิทยาในหอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและให้คำปรึกษา ผู้ป่วยต่างแผนก
 • ให้บริการตรวจและแปลผลความผิดปกติจากเสมียร์เลือดและไขกระดูก

งานบริการทางวิชาการ

 • งานให้ความรู้ด้านโรคทางโลหิตวิทยาแก่ผู้ป่วยประชาชนทั่วไป ทั้งด้านโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฯลฯ โดยมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี
 • งานประชุมวิชาการ "Northeast Hematology conference" จัดเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางโลหิตวิทยาที่ทันสมัยให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ทั่วไป และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโลหิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การรับแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

 1.   ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา

 2.   ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ปีที่ 1 ในสถาบันที่แพทยสภารับรองสามารถเข้าฝึกอบรม

       ในชั้นปีที่ 2 ได้ หรือ

3.    ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ             

       ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเข้าฝึกอบรมในชั้นปีที่ 2 ได้

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                  ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชาอายุรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคเลือดจำนวน 3 ท่านและตัวแทนจาก คณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน      ทุกท่านต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับแพทย์ผู้สมัคร

             - หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

               1. ผลการศึกษาระดับ พ.บ. 20%

        2. จดหมายแนะนำตัว 20%

        3. การสัมภาษณ์เพื่อดูบุคลิกภาพโดยรวมและทัศนคติของแพทย์ผู้สมัคร 60%

            - เกณฑ์ผ่าน 70%

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับคัดเลือก
 2. หลักฐานการชดใช้ทุนโดยการใช้เงิน (หากยังใช้ทุนไม่ครบตามกำหนด)
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ
 5. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ 1 ใบ
 6. Transcript 1 ใบ
 7. จดหมาย Recommendation 3 ฉบับ

จำนวนแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่รับสมัคร

จำนวน 2 ตำแหน่ง

หลักสูตรการฝึกอบรม

 • กรณีไม่มีต้นสังกัด เงินเดือนและสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ 

1.   Intramedullary Conus Medullaris Tuberculoma: A Case Report and Review of the Literature.

Chotmongkol V, Wanitpongpun C, Phuttharak W, Khamsai S.

Infect Dis Rep. 2021 Jan 15;13(1):82-88. doi: 10.3390/idr13010010.

PMID: 33467582 Free PMC article.

2.   Tamoxifen enhances romidepsin-induced apoptosis in T-cell malignant cells via activation of FOXO1 signaling pathway.

 Wanitpongpun C, Honma Y, Okada T, Suzuki R, Takeshi U, Suzumiya J.

 Leuk Lymphoma. 2021 Jan 28:1-15. doi: 10.1080/10428194.2021.1876857. Online ahead of print.

 PMID: 33508992

3.   Event-free survival at 12 months is a strong surrogate endpoint for stage 1 diffuse large B cell lymphoma: a report from Nation Wide       

      Registry Thai Lymphoma Study Group.Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, Lekhakula A, Ekwattanakit S, Khuhapinant A,

      Niparuck P, Chuncharunee S, Numbenjapon T, Prayongratana K, Kanitsap N, Wongkhantee S, Makruasi N, Wong P, Norasetthada L,

      Nawarawong W, Sirijerachai C, Chansung K, Suwanban T, Praditsuktavorn P, Intragumtornchai T.

Leuk Lymphoma. 2020 Nov;61(11):2614-2621. doi: 10.1080/10428194.2020.1780586. Epub 2020 Jun 23.

PMID: 32573294

4.   Prevalence and clinical characteristics of EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma in adult patients: a single center study in Thailand.

Lanamtieng T, Teawtrakul N, Ungarreevittaya P.

Leuk Lymphoma. 2020 Sep;61(9):2262-2264. doi: 10.1080/10428194.2020.1765240. Epub 2020 May 14.

PMID: 32406784 No abstract available.

5.   Cancer associated thrombosis in everyday practice: perspectives from GARFIELD-VTE. 

Weitz JI, Haas S, Ageno W, Goldhaber SZ, Turpie AGG, Goto S, Angchaisuksiri P, Nielsen JD, Kayani G, Farjat AE, Schellong S, 

Bounameaux H, Mantovani LG, Prandoni P, Kakkar AK; GARFIELD-VTE investigators.

J Thromb Thrombolysis. 2020 Aug;50(2):267-277. doi: 10.1007/s11239-020-02180-x.

PMID: 32583306

6.   The Trabecular Bone Score as a Predictor for Thalassemia-Induced Vertebral Fractures in Northeastern Thailand.

Teawtrakul N, Chukanhom S, Charoensri S, Somboonporn C, Pongchaiyakul C.

Anemia. 2020 Jul 21;2020:4634709. doi: 10.1155/2020/4634709. eCollection 2020.

PMID: 32774916 Free PMC article.

7.  Characteristics, treatment patterns, prognostic determinants and outcome of peripheral T cell lymphoma and natural killer/T cell non-

Hodgkin Lymphoma in older patients: The result of the nationwide multi-institutional registry Thai Lymphoma Study Group. Wudhikarn K, Bunworasate U,

Julamanee J, Lekhakula A, Ekwattanakit S, Khuhapinant A, Chuncharunee S, Niparuck P, Numbenjapon T,  Prayongratana K, Kanitsap N,

Wongkhantee S, Makruasi N, Wong P, Norasetthada L, Nawarawong W, Sirijerachai C, Chansung K, Suwanban T, Praditsuktavorn P,

Intragumtornchai T; Thai Lymphoma Study Group.

J Geriatr Oncol. 2020 Jan;11(1):62-68. doi: 10.1016/j.jgo.2019.03.016. Epub 2019 Mar 30.

PMID: 30940492

8.   Event free survival at 24 months is a strong surrogate prognostic endpoint of peripheral T cell lymphoma.

      Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, Lekhakula A, Ekwattanakit S, Khuhapinant A, Niparuck P, Chuncharunee S, Numbenjapon T,

      Prayongratana K, Kanitsap N, Wongkhantee S, Makruasri N, Wong P, Norasetthada L, Nawarawong W, Sirijerachai C, Chansung K,

      Suwanban T, Praditsuktavorn P, Intragumtornchai T; Thai Lymphoma Study Group.

Hematol Oncol. 2019 Dec;37(5):578-585. doi: 10.1002/hon.2687. Epub 2019 Nov 12.

PMID: 31702065

9.   Massive pleural effusion due to IgG-Kappa subtype multiple myeloma: A case report.

Arunsurat I, Reechaipichitkul W, So-Ngern A, Ungareevittaya P, Chaisuriya N, Teawtrakul N, Ratanawatkul P, Chumpangern W.

Respir Med Case Rep. 2019 Dec 12;29:100984. doi: 10.1016/j.rmcr.2019.100984. eCollection 2020.

PMID: 31886127 Free PMC article.

10.  Better survivals in adolescent and Young adults, compared to adults with acute lymphoblastic leukemia - A multicenter prospective           

       registry in Thai population. Limvorapitak W, Owattanapanich W, Utchariyaprasit E, Niparuck P, Puavilai T, Tantiworawit A,

       Rattanathammethee T, Saengboon S, Sriswasdi C, Julamanee J, Saelue P, Polprasert C, Wudhikarn K, Wanitpongpun C, Prayongratana K; Thai Acute

Leukemia Working Group.

 

Leuk Res. 2019 Dec;87:106235. doi: 10.1016/j.leukres.2019.106235. Epub 2019 Oct 15.

PMID: 31675661

11.  Molecular Analysis of Non-Transfusion Dependent Thalassemia Associated with Hemoglobin E-β-Thalassemia Disease without α-           

      Thalassemia. Phanrahan P, Yamsri S, Teawtrakul N, Fucharoen G, Sanchaisuriya K, Fucharoen S. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2019

       Jul 1;11(1):e2019038. doi: 10.4084/MJHID.2019.038. eCollection 2019.

PMID: 31308914 Free PMC article.

12.  Review of disease-related complications and management in adult patients with thalassemia: A multi-center study in Thailand.

 Chuncharunee S, Teawtrakul N, Siritanaratkul N, Chueamuangphan N. 

 PLoS One. 2019 Mar 20;14(3):e0214148. doi: 10.1371/journal.pone.0214148. eCollection 2019.

 PMID: 30893381 Free PMC article.

13.  Improved Survival of Elderly-fit Patients With Acute Myeloid Leukemia Requiring Intensive Therapy: 3-Year Multicenter Analysis From

        TALWG. Owattanapanich W, Utchariyaprasit E, Tantiworawit A, Rattarittamrong E, Niparuck P, Puavilai T, Julamanee J, Saelue P,

        Chanswangphuwana C, Polprasert C, Limvorapitak W, Kanitsap N, Wanitpongpun C, Nakhakes C, Sriswasdi C, Prayongratana K.

 Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2018 Dec;18(12):e509-e514. doi: 10.1016/j.clml.2018.08.002. Epub 2018 Aug 8.

 PMID: 30213720

14.  Non-Hodgkin lymphoma in South East Asia: An analysis of the histopathology, clinical features, and survival from Thailand.

       Intragumtornchai T, Bunworasate U, Wudhikarn K, Lekhakula A, Julamanee J, Chansung K, Sirijerachai C, Norasetthada L,

       Nawarawong W, Khuhapinant A, Siritanaratanakul N, Numbenjapon T, Prayongratana K, Chuncharunee S, Niparuck P, Suwanban T,

       Kanitsap N, Wongkhantee S, Pornvipavee R, Wong P, Makruasi N, Wannakrairot P, Assanasen T, Sukpanichnant S, Boonsakan P,

       Kanoksil W, Ya-In C, Kayasut K, Mitranun W, Warnnissorn N.

 Hematol Oncol. 2018 Feb;36(1):28-36. doi: 10.1002/hon.2392. Epub 2017 Mar 23.

 PMID: 28332735

15.  Epidemiologic study of major complications in adolescent and adult patients with thalassemia in Northeastern Thailand: the E-SAAN 

       study phase I. Teawtrakul N, Jetsrisuparb A, Pongudom S, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitpongpun C, Fucharoen S.

 Hematology. 2018 Jan;23(1):55-60. doi: 10.1080/10245332.2017.1358845. Epub 2017 Jul 31.

PMID: 28759343 Clinical Trial.

16.  A Clinical Risk Score for Predicting Paraspinal Extramedullary Hematopoiesis in Patients with Thalassemia: The KKU-EMH Score.

Teawtrakul N, Chansung K, Sirijerachai C, Pongudom S, Jetsrisuparb A.

J Med Assoc Thai. 2017 Apr;100(4):389-95.

PMID: 29911832

17.  Rivaroxaban or Aspirin for Extended Treatment of Venous Thromboembolism. Weitz JI, Lensing AWA, Prins MH, Bauersachs R,

       Beyer-Westendorf J, Bounameaux H, Brighton TA, Cohen AT, Davidson BL, Decousus H, Freitas MCS, Holberg G, Kakkar AK, Haskell L, van Bellen B,

       Pap AF, Berkowitz SD, Verhamme P, Wells PS, Prandoni P; EINSTEIN CHOICE Investigators. N Engl J Med. 2017 Mar 

       30;376(13):1211-1222. doi: 10.1056/NEJMoa1700518. Epub 2017 Mar 18.

PMID: 28316279 Free article. Clinical Trial.

18. Secondary central nervous system relapse in diffuse large B cell lymphoma in a resource limited country: result from the Thailand

      nationwide multi-institutional registry. Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, Lekhakula A, Chuncharunee S, Niparuck P,

      Ekwattanakit S, Khuhapinant A, Norasetthada L, Nawarawong W, Makruasi N, Kanitsap N, Sirijerachai C, Chansung K, Wong P,

      Numbenjapon T, Prayongratana K, Suwanban T, Wongkhantee S, Praditsuktavorn P, Intragumtornchai T; Thai Lymphoma Study Group.

Ann Hematol. 2017 Jan;96(1):57-64. doi: 10.1007/s00277-016-2848-y. Epub 2016 Oct 18.

PMID: 27752821

19. Phenotype and Genotype in a Cohort of 312 Adult Patients with Nontransfusion-Dependent Thalassemia in Northeast Thailand.

Prayalaw P, Teawtrakul N, Jetsrisuparb A, Pongudom S, Fucharoen G, Fucharoen S.

Acta Haematol. 2016;135(1):15-20. doi: 10.1159/000435802. Epub 2015 Aug 15.

PMID: 26303193 Clinical Trial.

20. Severe bacterial infections in patients with non-transfusion-dependent thalassemia: prevalence and clinical risk factors.

Teawtrakul N, Jetsrisuparb A, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitpongpun C.

Int J Infect Dis. 2015 Oct;39:53-6. doi: 10.1016/j.ijid.2015.09.001. Epub 2015 Sep 7.

PMID: 26358855 Free article.

21.   A risk score for predicting pulmonary hypertension in patients with non-transfusion-dependent thalassemia in northeastern Thailand:

The E-SAAN score.Teawtrakul N, Pussadhamma B, Ungprasert P, Prayalaw P, Fucharoen S, Jetsrisuparb A, Pongudom S, Sirijerachai C,

Chansung K, Wanitpongpun C, Thongbuaban S, Thinkhamrop B, Chuncharunee S.Hematology. 2015 Aug;20(7):416-21. doi:

10.1179/1607845414Y.0000000211. Epub 2014 Nov 11.

PMID: 25386747 Clinical Trial.

22.   Molecular characterization of a β-thalassemia intermedia patient presenting inferior vena cava thrombosis: interaction of the β-globin

erythroid Krüppel-like factor binding site mutation with Hb E and α(+)-thalassemia. Prajantasen T, Teawtrakul N, Fucharoen G,

Fucharoen S. Hemoglobin. 2014;38(6):451-3. doi: 10.3109/03630269.2014.974608. Epub 2014 Nov 5.

PMID: 25370867 Clinical Trial.

23. Clinical characteristics and treatment outcomes in patients with Helicobacter pylori-positive chronic immune thrombocytopenic purpura.

Teawtrakul N, Sawadpanich K, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitpongpun C.Platelets. 2014;25(7):548-51. doi:

10.3109/09537104.2013.841883. Epub 2013 Oct 31.

PMID: 24176049

24.   Cost-utility analysis of dasatinib and nilotinib in patients with chronic myeloid leukemia refractory to first-line treatment with

imatinib in Thailand. Kulpeng W, Sompitak S, Jootar S, Chansung K, Teerawattananon Y. Clin Ther. 2014 Apr 1;36(4):534-43. doi:

10.1016/j.clinthera.2014.02.008. Epub 2014 Mar 11.

PMID: 24635968

25.   Effect of genotype on pulmonary hypertension risk in patients with thalassemia. Teawtrakul N, Ungprasert P, Pussadhamma B,

Prayalaw P, Fucharoen S, Jetsrisuparb A, Pongudom S, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitpongpun C, Chuncharunee S. Eur J Haematol.

2014;92(5):429-34. doi: 10.1111/ejh.12261. Epub 2014 Jan 30.

PMID: 24400859

26.   Inferior progression-free survival for Thai patients with diffuse large B-cell lymphoma treated under Universal Coverage Scheme:

the impact of rituximab inaccessability. Intragumtornchai T, Bunworasate U, Siritanaratkul N, Khuhapinant A, Nawarawong W,

Norasetthada L, Lekhakula A, Rujirojindakul P, Sirijerachai C, Chansung K, Suwanban T, Chuncharunee S, Niparuck P, Wongkhantee S,

Mongkonsritragoon W, Numbenjapon T. Leuk Lymphoma. 2013 Jan;54(1):83-9. doi: 10.3109/10428194.2012.698739. Epub 2012 Jul 9.

PMID: 22646050

27. Mortality, length of stay, and cost associated with hospitalized adult cancer patients with febrile neutropenia.

Chindaprasirt J, Wanitpongpun C, Limpawattana P, Thepsuthammarat K, Sripakdee W, Sookprasert A, Wirasorn K.

Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(2):1115-9. doi: 10.7314/apjcp.2013.14.2.1115.

PMID: 23621197 Free article.

28. Bone marrow abnormalities in systemic lupus erythematosus with peripheral cytopenia.

Wanitpongpun C, Teawtrakul N, Mahakkanukrauh A, Siritunyaporn S, Sirijerachai C, Chansung K.

Clin Exp Rheumatol. 2012 Nov-Dec;30(6):825-9. Epub 2012 Dec 17.

PMID: 23101438

29. The impact and disease burden of thalassemia in Thailand: a population-based study in 2010.

Teawtrakul N, Chansung K, Sirijerachai C, Wanitpongpun C, Thepsuthammarat K.

J Med Assoc Thai. 2012 Jul;95 Suppl 7:S211-6.

PMID: 23130457

30. Disease burden of immune thrombocytopenic purpura among adult patients: the analysis of Thailand healthcare databases 2010.

Teawtrakul N, Sirijerachai C, Chansung K, Wanitpongpun C, Sutra S.

J Med Assoc Thai. 2012 Jul;95 Suppl 7:S217-23.

PMID: 23130458

31. Compound heterozygous Hb Tak/Hb E causes secondary erythrocytosis in a Thai family.

Teawtrakul N, Sirijirachai C, Chansung G, Fucharoen G.

Hemoglobin. 2010 Jan;34(2):165-8. doi: 10.3109/03630261003680498.

PMID: 20353353

32.  Hypereosinophilia and abdominopulmonary gnathostomiasis.

Intapan PM, Morakote N, Chansung K, Maleewong W.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2008 Sep;39(5):804-7.

PMID: 19058571

33.  The epidemiology of aplastic anemia in Thailand.

Issaragrisil S, Kaufman DW, Anderson T, Chansung K, Leaverton PE, Shapiro S, Young NS.

Blood. 2006 Feb 15;107(4):1299-307. doi: 10.1182/blood-2005-01-0161. Epub 2005 Oct 27.

PMID: 16254144 Free PMC article.

34.  Acute lupus hemophagocytic syndrome: report of a case and review of the literature.

Mootsikapun P, Sirijerachai C, Chansung K, Nanagara R.

J Med Assoc Thai. 2004 Mar;87(3):333-9.

PMID: 15117052 Review.

35.  Azathioprine-induced fatal myelosuppression in a renal-transplant recipient who carried heterozygous TPMT*1/*3C.

Tassaneeyakul W, Srimarthpirom S, Reungjui S, Chansung K, Romphruk A, Tassaneeyakul W.

Transplantation. 2003 Jul 15;76(1):265-6. doi: 10.1097/01.TP.0000070521.22024.F1.

PMID: 12865824 No abstract available.

36. Treatment of myelodysplastic syndrome with low-dose human granulocyte colony-stimulating factor: a multicenter study.

 Chuncharunee S, Intragumtornchai T, Chaimongkol B, Prayoonwiwat W, Leelasiri A, Lekhakula A, Chansung K, Yoshida Y.

 Int J Hematol. 2001 Aug;74(2):144-6. doi: 10.1007/BF02981996.

 PMID: 11594513 Clinical Trial.

37.  Agranulocytosis in Bangkok, Thailand: a predominantly drug-induced disease with an unusually low incidence. Aplastic Anemia Study

       Group. Shapiro S, Issaragrisil S, Kaufman DW, Anderson T, Chansung K, Thamprasit T, Sirijirachai J, Piankijagum A, Porapakkham Y,

       Vannasaeng S, Leaverton PE, Young NS.  Am J Trop Med Hyg. 1999 Apr;60(4):573-7. doi: 10.4269/ajtmh.1999.60.573.

  PMID: 10348230

38.  Regional patterns in the incidence of aplastic anemia in Thailand. The Aplastic Anemia Study Group.

Issaragrisil S, Leaverton PE, Chansung K, Thamprasit T, Porapakham Y, Vannasaeng S, Piankijagum A, Kaufman DW, Anderson TE,

Shapiro S, Young NS. Am J Hematol. 1999 Jul;61(3):164-8. doi: 10.1002/(sici)1096-8652(199907)61:3<164::aid-ajh2>3.0.co;2-r.

PMID: 10398308

39. Myelodysplastic syndromes in Thailand: a retrospective pathologic and clinical analysis of 117 cases.

Intragumtornchai T, Prayoonwiwat W, Swasdikul D, Suwanwela N, Chaimongkol B, Jootar S, Chansung K, Chancharunee S, Leelasiri

A, Yoshida Y. Leuk Res. 1998 May;22(5):453-60. doi: 10.1016/s0145-2126(98)00022-8.

PMID: 9652732

40.  Aplastic anemia in rural Thailand: its association with grain farming and agricultural pesticide exposure. Aplastic Anemia Study Group.

Issaragrisil S, Chansung K, Kaufman DW, Sirijirachai J, Thamprasit T, Young NS.

Am J Public Health. 1997 Sep;87(9):1551-4. doi: 10.2105/ajph.87.9.1551.

PMID: 9314815 Free PMC article.

41. Low drug attributability of aplastic anemia in Thailand. The Aplastic Anemia Study Group.

Issaragrisil S, Kaufman DW, Anderson T, Chansung K, Thamprasit T, Sirijirachai J, Piankijagum A, Porapakkham Y, Vannasaeng S,

Leaverton PE, Shapiro S, Young NS. Blood. 1997 Jun 1;89(11):4034-9.

PMID: 9166842

42.  Use of household pesticides and the risk of aplastic anaemia in Thailand. The Aplastic Anemia Study Group.

Kaufman DW, Issaragrisil S, Anderson T, Chansung K, Thamprasit T, Sirijirachai J, Piankijagum A, Porapakkham Y, Vannasaeng S,

Leaverton PE, Shapiro S, Young NS.

Int J Epidemiol. 1997 Jun;26(3):643-50. doi: 10.1093/ije/26.3.643.

PMID: 9222791

43.  Association of seropositivity for hepatitis viruses and aplastic anemia in Thailand.

Issaragrisil S, Kaufman D, Thongput A, Chansung K, Thamprasit T, Piankijagum A, Anderson T, Shapiro S, Leaverton P, Young NS.

Hepatology. 1997 May;25(5):1255-7. doi: 10.1002/hep.510250532.

PMID: 9141447

44.    An association of aplastic anaemia in Thailand with low socioeconomic status. Aplastic Anemia Study Group. Issaragrisil S,

Kaufman DW, Anderson TE, Chansung K, Thamprasit T, Sirijirachai J, Piankijagum A, Porapakham Y, Vannasaeng S, Leaverton PE,

et al. Br J Haematol. 1995 Sep;91(1):80-4. doi: 10.1111/j.1365-2141.1995.tb05248.x.

PMID: 7577657

45. Outcomes of pregnancy in adult idiopathic thrombocytopenic purpura.

Wanachiwanawin W, Chansung K, Visudhiphan S, Piankijagum A.

J Med Assoc Thai. 1992 Oct;75(10):584-90.

PMID: 1306195

 

By : Mr.admin 1     Datetime : 2021-09-16 15:16:07

ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort ümraniye escort bostancı escort ataşehir escort şerifali escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort maltepe escort kartal escort kartal escort kartal escort tuzla escort tuzla escort tuzla escort pendik escort kurtköy escort sultanbeyli escort üsküdar escort gebze escort kadıköy escort şişli escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort maltepe escort şişli escort kocaeli escort maltepe escort dudullu escort izmir escort jigolo siteleri jigolo kayıt türkçe altyazılı porno porno izle porno izle porno hacklink panel anadolu yakası escort